VIP

Jekk trid iggedded il-loghob tieghek fuq Xpert Eleven u trid tikkontribbwixxi fuq l-izvilupp tal-loghba inti tista' jsir VIP. Ahna noffru pakkett ta' VIP b' karratteristici godda. Il-karratteristici fil-pakkett tal-VIP m' humiex se jaghmlu it-timijiet tieghek aktar successuri jzda se' ittejjeb l-esperjenza tal-loghob ghall-aktar ferh.


Dawn l-affarijiet huma inkluzi fil-VIP (expand all features)

Dehra ahjar

Klabb logo
Inti tista' tuplowdja logos ghat-timijiet tieghek. Il-logo tal-klabb ikun storjat fis-server u inti tkun tista' tuplowdja l-klabb logo mill-pagna tat-tiswijiet tat-tim. L-istampa trid tkun jew jpg jew gif u ma tistax taqbez il-30 kB. Id-daqs huwa massimu ta' 150 px f' gholi u 125 px fil-wisa'. Il-klabb logo se' ikun muri fil-pagna tat-tim fejn l-isponser ewlieni generalment ghadna il-logo taghha.
League logo
Jekk inti VIP u l-amministratur tal-league inti tkun tista' tuplowdja league logo ghall-league. Dan ikun jidher fil-pagna tal-league, fil-klassifika u fil-pagna tal-prezentazzjoni tal-league fejn tkun tidher meta' ifftixu il-league. Il-league logo ma jistax jaqbez il-400px fil-wesa' u 80px fl-gholi u ma jistax ikun ikbar minn 50 kB.
Firma tal-Forum
Bhala membru tal-VIP inti ghandek il-possibilita li ikellek il-firma tieghek stess fil-forum.
Face editor

VIP members can edit or create new player faces. You can either create entirely new faces or edit the existing faces in private leagues. You can only edit the existing player faces in the Xpert Leagues and the Xpert Ladies.

VIP members can change/remove the following items on an existing player face: Bling, mustache, beard and chest hair
Xirts kustom disinjati
Bhala VIP inti tkun tista tiddisinja ix-xirts tieghek u tuplowdjom fir-server taghna. Din hija maghmula mill-pagna tat-tiswijiet tat-tim. Jekk inti ma tridx jew ma tafx kif tiddisinja inti tista taghzel wiehed li huwa uplowdjat minn membru iehor. Inti issib ix-xirts disinjati bil-link fuq il-pagna tat-tiswijiet tat-tim.


Aktar pjacir

Features extra f' "Il-Loghba"
Bhala membru VIP int ikollok features extra f' "Il-Loghba".

-Veduta tal-klassifika kurrenti
Bil-veduta int tistgha facilment tara l-klassifika kurrenti fis-serje tieghek.

-Veduta tat-tattiki
Din il-bicca turik it-tattici tieghek u t-tattici ta' l-avversarju tieghek.

-Veduta ta' loghbiet ohra
Din thallik issegwi loghob ohrajn fl-istess hin fil-league. Jekk hija loghba tal-league int tara loghob ohrajn fis-serje tieghek. Int tista issegwi sa' 6 loghbiet. Tista taghzel liem loghob trid issegwi. Din hija oppurtunita tajba biex issegwi it-timijiet favoriti tieghek u taghmel il-fattur tat-timijiet favoriti izjed bzonjuz. Jekk tara loghba tat-tazza f'"Il-Loghba" il-loghob ohrajn jidhru tar-round kurrenti. Jekk ghandek timijiet favoriti jiehdu sehem fil-Cup, il-loghob taghhom jidhru l-ewwel.

-Grafika tal-Pussess tal-ballun
Din il-bicca turik 'graph' li turi liema tim ghandu il-pussess tal-ballun waqt il-loghba.

Klassifika Kurrenti, Loghob Ohrajn u Graph tal-Pussess tal-ballun jigu aggornati waqt il-partita.
Permessi ta' ktieb fil-ktieb tal-mistiednin
Kull maniger ghandu l-ktieb tal-mistiednin, izda manigers VIP biss ghandhom il-permess li jiktbu go fihom.
Dejjem mimli bil-kwota
Bhala VIP inti dejjem ikollok kwota tat-tim mimlija ghal ebda kwestjoni kemm zmien ilu membru jew kemm l-Xpert Rating huwa. Din tfisser li inti biss ippermettat li ikollok 1 Xpert League, 5 leagues privati u tnejn tieghek personali.
Trasferimenti diretti
Transferimenti diretti huma biss disponibbli ghall-membri VIP. Trasferimenti diretti hija sistema ta' transferiment fejn wiehed jixtri plejer direttament minn klabb iehor fil-league minghajr agent involut. Huwa taht kull league jekk thallix it-trasferiment dirett isir bejn il-membri VIP. Il-possibilita' li jhallu trasferimenti diretti fil-league officjali m' huwiex possibli.
Rapport tal-bdil dinamiku
Membri tal-VIP jistew x' hin jaraw ir-rapport tal-bdil, jiddeciedu jekk irridux jaraw ir-rapport tal-bdil f- daqqa jew inkella jekk irridux jaraw wiehed-wiehed.
Bdil ta' ismijiet tal-plejers
Membri tal-VIP jistew ibiddlu l-isem ta' plejer darba fl-iskwadra li m' ghadhomx storja ma' klubs ohra u jekk l-amministratur attiva l-bdil ta' ismijiet tal-plejers fil-league. Innota li din hija karrateristika tal-VIP's u hija disponibbli biss fil-leagues privati.
Leagues VIP ghadhom gurnata tal-loghob aktar ghal kup
Jekk il-membri kollha huma VIP inti tkun tista' taghmel kompetizzjoni tal-kup anke' jekk il-league tilghabu zewg loghbiet fil-gimgha. Tistew tuzaw dik il-gurnata zejda ghall-loghob ta' hbiberija. Jekk il-league huwa VIP, membri VIP biss jistew jidhlu.

Aktar konvenjenti
Aktar tims favoriti u aktar possibilitajiet biex taghmel monitoragg lil tims favoriti
Bhala membru VIP inti tista' ikellek sa' hamsin tim favorit minflok tlieta. Inti ikellek informazzjoni dwar gurnali li huma jaghmlu, plejers li jixtru jew jbighu. Din il-karrateristika hija ta' informazzjoni jekk ghandek tim officjali jew f' league kbir fejn ikun difficli biex toqoghod kuntatt ma' timijiet ohra u manigers li inti tixtieq tkun qrib ta'.
Noti
Bhala membru VIP inti ikollok simbolu zghir jirraprezenta l-ktieb tan-noti fuq in-naha tal-qiegh tal-lemin tal-kit. Jekk taghfasha window zghira tidher u tista' tikteb u tissejvja noti. Inti tista' tissejvja noti dwar it-tim jew inkella aktar generali. Din il-karatteristika hija ta' ghajnuna ghal amministraturi tal-league., izda tista' tkun ta' ghajnuna kbira jekk tamministra tim wiehed biss.
Ara t-timijiet l-ohra l-ahhar formazzjonijiet u kif plejers individwali laghbu
Kullhadd jista' jara' l-ahhar formazzjoni tieghu ma' gradi tal-plejer's. Bhala membru VIP inti ikollok access ghal din l-informazzjoni ghat-tims kollha fil-league. Issib l-ahhar formazzjoni fil-menu tat-tim.
Komparizzjoniet tat-tim
Jekk inti VIP inti ikollok access ghall-pagna fejn tista' tqabbel zewg timijiet. Fil-loghbiet u fl-Xpert Pools inti tkun tista' tara hgiega ingrandiment () minn kull loghba. Inti tkun tista' ukoll issib link ghall-paragun tat-tim mill-menu tat-timijiet l-ohra u mill-pagna fejn ghandek it-timijiet favoriti illistjati. Billi taghfas fuq il-hgiega ingrandiment inti se' tkun qed tqabbel zewg timijiet jew bejn it-tim li qed tara' u it-tim tieghek f' dak il-league. Inti se' tara' loghbiet li intlaghbu bejn zewg timijiet u sommarju ta' l-istatistici tal-loghba.
Ghazliet estizi dwar it-tfittix
L-ghazliet tat-tfittix ghall-manigers zdiedu jekk inti VIP. Manigers VIP jistew anke jikklassifikaw ir-rizultat tat-tfittix wara l-klassifika tal-maniger.
Klassifika ghal l-ahhar hamsa
Bhala membru VIP inti se' tara "L-ahhar hamsa" ma' "Totali", "F' Darhom" u "barra minn darhom" fil-klassifika tal-league. Din il-karatteristika hija ibbazata fuq l-ahhar hames rawnds fil-league. Ghalinqas irrid ikun hemm sitt rawnds fil-league biex il-karatteristika ta' "L-Ahhar hamsa" tkun vizibbli inkella ma ikun hemm l-ebda funzjoni.
Watch list fis-suq ta' trasferiment
Membri VIP ghandhom l-abilita li jissejvjaw fuq is-suq ta' trasferiment bhala Watch List. Il-Watch List hija valida ghal tlett gimghat u matul dawk il-gimghat il-membru VIP kull gurnata hemm plejers godda jaqblu mall-kriterja jibatulu ittra dwarha.
Loghob milghuba fil-klassifika
Membri VIP jistghu facilment jiehdu harsa generali ta' kif timijiet jilghabu kontra xulxin mat-timijiet l-ohra fis-serje matul l-istagun. Fuq il-lemin tal-klassifika inti tista' taghzel liem tim specifiku trid tara' ir-rizultati tieghu. Din hija maghmula billi taghfas fuq is-sinjal tat-tim (arrow). Ir-rizultati ta' kull loghba huma maghmula hekk : sinjal ahmar l-isfel jigifieri telfa', sinjal ahdar 'il fuq jigifieri rebha, u dott sewda jigifieri draw.Tooltip turi' ir-rizultat tal-loghba. Din il-karatteristika taghtik harsa generali ta' kif il-loghob spiccaw u liem loghbiet it-tim ghadu ma' loghobx.
Affarijiet tas-soltu fil-menu
Il-membri vip ghandhom l-opportunita li jibdlu xi affarijiet li hemm fil-leagues. L-affarijiet fil-menu tista tuzhom biex tmur malajr f'pagni ohra fuq l-Xpert Eleven. Il-membri vip ghandhom access kbir ta' affarijiet min fejn jaghzlu.
Daqqa t' ghajn fuq l-avversarju
Din il-karatteristika hija aktar konvenjenti ghal membri VIP biex jaghmlu it-tattiki. Din turi l-info kollha li ghandek bzonn kontra l-avversarju tieghek biex taghmel it-tattiki, bhal formazzjoni li laghab l-ahhar, l-ahhar hames loghbiet bl-ewwel hdax, l-opportunita biex jixtri u jara rapporti tat-tattiki minn dawn il-hames loghbiet u anke inti tista' tara l-iskwadra ta' l-avversarju bil-plejers.
Ir-rapporti tat-tattici mixtrija huma immarkati
Meta inti tidhol izzur lista ta' partiti li ikun laghab l-avversarju tieghak allura inti ser issib li il-loghbiet kollha li ghandhom rapport disponibbli tat-tattici huma immarkati b'ikona zighra. Dan jista jkun konvenjenti meta inti tkun ser tiffaccjaw avversarju li diga iffaccjajt qabel jew xi hadd precedenti li ghal xi raguni raguni tkun xtrajt ir-rapport tat-tattika min qabel.

Aktar interessanti
Analizi tal-form
Dan il-karatteristika taghmel ehfef biex tara' it-tibdil fil-form tal-plejers tieghek bl-ghajnuna tal-grafika turi il-form tal-plejer ricenti. Il-grafika turi il-plejer's l-ahhar sitt indhul fil-form. Il-kurva il-hamra turi kif il-form tal-plejer tbiddlet u l-linja tad-deheb orrizontali turi kif il-medja tal-form tal-plejer ghall-istagun kurrenti.
Votazzjoni fil-forum
Bhala membru VIP inti ghandek il-possibilta' li taghmel votazzjoni fil-forum. Il-poll tigi impoggija fuq il-forum thread. Il-votazzjoni tista' izomm sa' tmien risposti alternattivi.
Dijagramm tal-league
Membri VIP ghandhom il-possibilita biex jiggeneraw dijagramms ghal kull serje fil-league. Id-dijagram tal-league juri kull pozizzjoni ta' tim maghzul matul l-istagun s'issa. Inti tkun tista' taghzel liem tims inti trid biex ikunu murija fid-dijagram. Inti tista' taghzel bejn wiehed sa' tmien timijiet.
Grafika ta' l-istorja tal-klabb
Jekk inti membru VIP inti tkun tista' tara' il-merti tal-klabb fil-league fuq grafika. Il-grafika tkun vizibbli jekk il-klabb laghab mill-inqas loghbiet kempetittivi zewg staguni. Jekk l-istagun tal-league ghadu ghaddej il-pozizzjoni tal-klabb kurrenti tkun murija fi grafika b' linja b' dawl blu. Jekk inti membru VIP inti tkun tista' tara' il-klabb's merti fil-kup murija fuq grafika. Il-grafika tkun vizibbli jekk il-klabb mill-inqas komple zewg kompetizzjoniet tal-kup.
It-tim tieghek u l-pozizzjoni ta-tim favorit tieghek jinsabu fil-klassifika tat-tim ta' kull xahar
Meta ticcekkja il-pagna dwar it-Tim tax-xahar f' xi-kampjonat inti bhala VIP tigi pprezentat postok fil-klassifika tat-tim kurrenti ta' kull xahar f'dak il-kampjonat. Flimkien mal-pozizzjoni tieghek inti tara ukoll il-pozizzjonijiet tat-timijiet favoriti tieghek.
Statistika dwar bdil tar-rapporti
Membri VIP jistghu jaraw l-istatistiki minn bidliet fit-tim ta' qabel sew jekk ghat-tim kollu kemm hu u anke plejer bi plejer.B'dan il-fattur tista' tqabbel xi bidliet fl-iskill tal-plejers mit-tim u kif ukoll tal-plejers mill-istaguni precedenti.
Aktar statistici tal-plejers
Bhala VIP inti ikollok access ghal aktar statistici dwar il-plejers fil-league fejn tista' tara' liem plejers skorjaw l-aktar gowls, punti, assisti u aktar, mhux biss per serje izda ikoll ghad-division jew league bhala wiehed. Inti ikoll tista' tara statistici ghall-pozozzjnojiet differenti fit-tim. Per ezempju liem difensur skorja l-aktar gowls u hekk. Dawn l-istatistici jinkludu ukoll l-aktar plejer li ghandu hila u l-aktar loghba tajba.
Statistici tal-klabb
Bhala membru VIP inti ikollok access ghal statistici tal-plejer ghat-tim tieghek u t-tims l-ohra fil-league. Inti tista' tara' statistici fuq it-tim's l-aqwa presstazzjonijiet ghat-tim bhala shih jew ghal xi partifit-tim. Hemm aktar statistici bhal loghbiet bl-aktar gowls, l-aktar rebhiet kbar u l-akbar telf.

Inti tista' ukoll tara' harsa generali tal-presstazzjoni tat-tim u tara' statistici ghal kif it-tim jiskorja u jikkoncidi l-gowls u anke f' loghbiet it-tim jiskorja u jikkociedi. Tista' ukoll tara' liem tim huwa it-tim's avversarju favorit u avversarju tal-biza'.
Statistici tal-Kup
Bhala membru VIP inti ikollok access ghal statistici tal-plejers ghal kompetizzjonijiet tal-kup jekk il-league tieghek ghandu kup. Hemmhekk inti tkun tista' tara' liem plejers surjaw l-aktar gowls, assisti u aktar affarijiet fil-loghbiet tal-kup. Inti tista' tara statistici ghall-istagun kurrenti jew ta' l-istaguni kollha.
Statistici tat-tim
Bhala membru VIP inti ikollok access ghal statistici fuq it-tims fil-league. Per Ezempju:
Liem tim huwa l-aqwa/l-aghar fuq karta ibbazata fuq il-livell tal-hila tal-plejers.
Liem tim huwa l-aktar sinjur/fqir. (mighajr ma tara' kemm ghandu ammont ta' flus it-tim)
Liem tim ghandu l-aktar form gholja/baxxa.
Liem tim ghandu l-aktar/l-inqas medja ta' eta' fit-tim.
Liem tim laghab l-ahjar loghba jew fl-loghba specifika jew inkella fuq medja. Ghat-tim bhala wiehed jew inkella ghal sezzjoni wahda mit-tim biss. Meta tilghab f' darhekk jew barra minn darhekk.


Prezzijiet u għażliet ta' pagament
Inti tista' tixtri l-pakkett tal-VIP minn the Xpert Shop. The VIP membership is available in 3 different periods of time with the following prices:

Xahar wiehed iqum 3,5 EUR
3 months costs 8 EUR
6 months costs 14 EUR
12 months costs 24 EUR

If you already are VIP the period will be added to your current VIP period.


Jekk jogghbok innota li l-prezz tal-VIP jista' jigidipendenti fuq il-metodu tal-pagament.
Ahna naccettaw:   

Informazzjoni rigward kull ghazla ta' pagament tista' tinsab f' the Xpert Shop.

© Xpert Eleven AB 2003 - 2024