F.A.Q

Generali
X' hini Xpert Eleven?
Xperteleven hija loghba fejn int tkun tmexxi team tal-futbol. Il-hsieb wara din il-loghba hu li inti tikkompeti kontra l-hbieb f' league li tohloq int stess. Int tmexxi lit-team f'mumenti hziena kif ukoll tajbin. Xoghlok hu li inti tmexxi lit-team fid-direzzjoni t-tajba billi taghmel tattiki tajbin.
Kemm tiswa biex tilghab Xpert Eleven?
Hija kompletament b' xejn li tilghab Xperteleven.
Kif nista' nsir membru?
Int tircievi email wara li tirregistra. F' din l- email int issib il-hyperlink biex tattiva l-account. Int tkun tista' tidhol fuq Xperteleven u tilghab wara li tattiva l-account.
Jien irregistrat ma Xperteleven, imma jien ma gejtx moghti tim. X' hemm hazin?
Int ma tihux tim fuq Xperteleven billi tirregistra biss. Int tiehu tim meta taghmel league privat li int tkun l-amministratur tieghu jew tidhol f' xi league privat.
Hu hemm xi league kbir ghal kulhadd?
Tista tinghaqad f'wiehed mill-Leagues Ufficcjali taghna (Xpert Leagues). L-Xpert Leagues huma leagues li ahna ta' Xperteleven nikkontrollaw u nissapportjaw. Dawn huma miftuhin ghal kullhadd hawnekk fuq Xperteleven. It-timijiet li jirbhu hawnhekk jikkwalifikaw ghall-Xpert Champions League,anke ir-rebbieha tat-tazza jikkwalifikaw. Ir-rebbieh tal-Xpert Champions League hu ghal dejjem imfakkar fil-Hall ta' Fame ta'Xpert.
Persuna ohra li tuza dan il-komputer trid tinghaqad ma X11. Hu dan possibli?
Zewg persuni jew aktar jistghu juzaw l-istess komputer u/jew IP address minghajr problema. Pero, kull persuna irid/trid tuza account wiehed u tirregistra bl-email personali taghha.

Jekk int ikollok aktar minn 'kont' wiehed dan hu ikkunsidrat bhala qerq. Dawn in-nies jigu misjubin u mkeccijin mill-loghba.

Simili, int ma tistax tidhol fl-account ta' haddiehor ghall-ebda raguni.

Mela, ezempju, int u ohtok jista jkollkom kont kull wiehed, imma intom tridu tuzaw l-accounts taghkhom infuskom u mhux ta' ohtkom ezempju. Qatt tidhol fl-account ta' ohtok ghall-ebda raguni, u thallix lilha tidhol f'tieghek, u kollox ikun sew.
Hu sew li tuza komputer iehor biex tidhol fuq X11?
M' hemm xejn hazin li tista tuza iktar minn kompjuter wiehed biex tidhol minn hemm sakemm inti sseggwi r-regoli bazici li qatt ma tuza kont li mhux tieghek, u li qatt ma tista thalli li xi hadd juza l-akkownt tieghek, u ikollok akkownt wiehed biss.
Jien qed nircievi hafna "error pages" fuq Xpert Eleven. Ghaliex?
Il-maggoranza ta' hsara li jsir fuq Xpert Eleven hija minhabba kwistjonijiet ta' cache fuq il-browser tieghek. Jekk inti ghandek xi problemi, prova iddilitja il-cache tal-browser tieghek:

F' Internet Explorer
tools/internet options. Ghafas fuq "Delete files".

F' Firefox
tools/options/secrecy. Ghafas fuq "Delete cache".

F' Opera
tools/options/advanced. Ghafas fuq "Empty cache".

F' Netscape
tools/options/privacy. Ghafas fuq "Clear cache".

Kun zgur li fil-futur il-browser tieghek ma jaghmilx cache l-internet pages b'sahha izzejjed, fuq il-maggoranza tal-browsers il-cache settings ikunu fuq automatic. Ikkonsulta fuq il-browser tieghek dwar informazzjoni ta' ghajnuna dwar kwistjonijiet tal-cache jekk mehtiega.
Ghaliex ma nistax nara' "Il-Loghba"?
Hawn huma it-tlett ihjiel li jirrangawlek il-problema:

1: Trid taggorna ix-shockwave player ghall-ahhar verzjoni.
2: Il-verzjoni li qed tuza bhalissa tax-shockwave player ghadda zmiena.
3. Trid tbattal il-browsers cache.

Ara l-istruzzjonijiet ta' hawn taht biex tapdejtja/tinstalla mill-gdid ix-shockwave player:

L-ewwel, uninstall shockwave player minn hawn (uza l- uninstaller):

http://www.macromedia.com/shockwave/download/alternates/#sp

Iccekkja jekk il-player ghadux installat fis-sisstema tieghek. Mill- windows:

Ikklikkja fuq Start, Settings, Control Panel, Add or Remove Programs.

Fittex wiehed minn dawn "Shockwave", "Macromedia Shockwave Player" jew "Adobe Shockwave Player" fil-lista. Ghamilha highlight u ikklikkja "Remove" jekk tinstab.

Wara erga installa mill-gdid ix-shockwave player minn hawn.

http://sdc.shockwave.com/shockwave/download/download.cgi

Aqra is-sezzjoni FAQ "Qed nircievi hafna errors fuq Xpert Eleven.Ghaliex?" b'referenza ghall- cache issues fil-browser.
Amministrazzjoni tal-league
User account
It-Tim
Il-Plejers
Il-VIP Membership
Facebook

© Xpert Eleven AB 2003 - 2024